Política de privadesa

PROJECTEL TRANSFERS SL és l'entitat i titular del website www.projectel.es (d'ara endavant el «Website»), amb domicili social a BARCELONA, CARRER DOS DE MAIG 318-320 PRAL. 2ª 08025 BARCELONA, amb CIF número B65308066 i que està destinada a Transport i distribució de mercaderies.

PROJECTEL TRANSFERS SL us garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l'Usuari al Website i, en compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, us informa que:
a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a PROJECTEL TRANSFERS SL seran tractats per aquesta d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal i quedaran incorporats al fitxer USUARIS DE LA PÀGINA WEB, creat i mantingut sota la responsabilitat de PROJECTEL TRANSFERS SL, el qual ha estat degudament registrat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

b) Les dades són demanades amb les finalitats següents: (i) gestió, estudi i resolució de consultes i (ii) enviament de publicitat i prospecció comercial per mitjans electrònics, sobre l'empresa, les seves activitats, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.

c) En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s'han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l'accés no autoritzat o la manipulació d'aquestes, d'acord amb allò establert al Reglament (UE) 2016 /679 de protecció de dades de caràcter personal.

d) PROJECTEL TRANSFERS SL es compromet a protegir la informació confidencial a què tingui accés.

e) PROJECTEL TRANSFERS SL no utilitzarà en cap cas les dades de caràcter personal que vostè posi a la seva disposició per prestar serveis a tercers diferents dels referits a l'apartat b) del present document o, si escau, per aconseguir una utilitat pròpia.

f) L'Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant posseeix la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment quant al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que estableix aquesta Política de Privadesa.

g) L'Usuari pot, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les dades personals així com el de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant a PROJECTEL TRANSFERS SL carta degudament signada a la nostra adreça postal, a dalt indicada, on constin clarament les dades de contacte, a la qual s'haurà d'acompanyar fotocòpia del DNI/NIF o document que acrediti la seva identitat.

h) L'Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes indicats. Per fer-ho premi el botó «ENVIAR» que es troba després del formulari de recollida de dades.